Privacystatement Leerlingen

Op deze pagina vindt u de privacyverklaring van Stichting Progresso. Stichting Progresso is het bevoegd gezag van het Calandlyceum en Lumion.

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. Uw kind en u krijgen meer zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Welke privacy rechten hebben u en uw kind?

U heeft verschillende rechten om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw kind kan deze rechten uitoefenen vanaf 16 jaar. Het gaat o.a. om de volgende rechten:

 • U heeft het recht om het leerlingdossier van uw kind in te zien.
 • U heeft het recht om de persoonsgegevens in het leerlingdossier te laten aanpassen of aanvullen.
 • U heeft het recht om het gebruik van deze persoonsgegevens te beperken, als daar een goede reden voor is.
 • U heeft in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • U en uw kind hebben het recht om online ‘vergeten’ te worden, nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verlopen.
 • U heeft het recht om de persoonsgegevens van uw kind over te dragen naar een andere organisatie of school, als dat  is.
 • U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van de gegevens van u of uw kind in te trekken.

Hoe kunt u gebruikmaken van uw rechten?

Wilt u de persoonsgegevens van uzelf of uw kind inzien of laten aanpassen, of een beroep doen op een van uw andere privacyrechten? Neem dan contact op met de privacy-officer: privacy@sovop.nl

Welke persoonsgegevens mogen wij verwerken?

De scholen van Progresso verwerken algemene persoonsgegevens. Deze gegevens zijn altijd direct of indirect te herleiden tot u of uw kind. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, telefoonnummers, geboortedatum, geslacht en nationaliteit.

Gevoelige gegevens - ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd - mogen wij in principe niet verwerken. Deze persoonsgegevens gaan bijvoorbeeld over godsdienst, gezondheid, politieke overtuiging of biometrische gegevens (vingerafdruk, foto). Wij mogen deze gegevens alleen verwerken als het noodzakelijk is voor het geven van onderwijs en/of ondersteuning.

Privacyverklaring en dataregister

In onze online privacyverklaring en het dataregister informeren wij u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zo is inzichtelijk:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • met welk specifiek doel wij dit doen;
 • of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke.

Bekijk hier ons privacybeleid.

Bekijk hier ons verwerkingsregister voor leerlingen.

Met welk doel mogen wij gegevens verwerken?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als duidelijk is waarom we dit doen. In de AVG wordt dit doelbepaling genoemd.

Zo mogen wij persoonsgegevens verwerken voor:

 • Het inschrijven van uw kind bij ons op school;
 • Het geven van onderwijs of persoonlijke begeleiding aan uw kind;
 • Het monitoren van de ontwikkeling van uw kind;
 • Het delen van de schoolresultaten van uw kind met het vervolgonderwijs (bijvoorbeeld het mbo, de hogeschool of de universiteit);
 • Het berekenen van de hoogte van de ouderbijdrage.

Wilt u weten voor welke doelen wij nog meer leerlinggegevens mogen verwerken? Bekijk dan het privacyreglement verwerking persoonsgegevens leerlingen en oud-leerlingen op onze website. 

Hoe zit het met het leerlingdossier?

In het leerlingdossier mogen wij informatie verzamelen om de ontwikkeling en de leerprestaties van uw kind goed te kunnen volgen. Naast adresgegevens gaat het bijvoorbeeld om:

 • zorgvuldig omgaan met gegevens gegevens over in- en uitschrijving;
 • het onderwijskundig rapport van de basisschool;
 • gegevens over de gezondheid van uw kind die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen;
 • gegevens over de vorderingen en de resultaten van uw kind;
 • gegevens over afwezigheid;
 • verslagen van gesprekken met u als ouder;
 • gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt;
 • de resultaten van eventueel psychologisch onderzoek.

Het leerlingdossier kan dus ook bijzondere persoonsgegevens bevatten, bijvoorbeeld over de gezondheid van uw kind. Dit mag alleen als het in het belang is van uw kind. Wij gaan daarom extra zorgvuldig om met deze gegevens. Voor de gegevensverwerking is altijd toestemming nodig van u of uw kind als deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. In ons verwerkingsregister kunt u zien welke categorieën persoonsgegevens wij met welk doel verwerken.

Recht op inzage

Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan heeft u recht op inzage in het leerlingdossier. Heeft u als ouder niet (meer) het gezag, bijvoorbeeld na een echtscheiding, dan mag u het dossier niet inzien. Wel heeft u recht op belangrijke informatie, zoals de schoolprestaties, mits dit in het belang van uw kind is. Als uw kind 16 jaar of ouder is, heeft hij/zij zelf het recht om het leerlingdossier in te zien. Daarbij hebben wij als scholen de plicht om u te informeren over de onderwijsvorderingen tot uw kind 18 jaar is.

Hoe lang mogen wij gegevens bewaren?

 • Het leerlingdossier: 2 jaar nadat uw kind van school is gegaan.
 • Gegevens over verzuim/afwezigheid en in-en uitschrijving: 5 jaar.
 • Gegevens bij doorverwijzing naar speciaal onderwijs: 3 jaar.
 • Het centraal examen inclusief de cijferlijsten: minstens 6 maanden.
 • Adresgegevens van (oud-)leerlingen - nadat wij daarvoor toestemming hebben gekregen - alleen voor het organiseren van reünies. 

Gebruik beeldmateriaal: toestemming specifiek & actueel

Foto’s en video’s zijn persoonsgegevens. Dit zijn zelfs bijzondere persoonsgegevens en vaak extra kwetsbaar voor online misbruik. Voor het gebruik van herkenbaar beeldmateriaal van uw kind hebben we daarom altijd toestemming nodig van u of uw kind vanaf 16 jaar.

 1. Wij vragen vooraf om toestemming.
 2. Wij herinneren u elk jaar aan deze afspraak.
 3. Wij vragen specifiek toestemming per gebruik (website, schoolgids, social media etc.).
 4. Wij publiceren niet zonder toestemming.
 5. Wij informeren u over onze werkwijze in de schoolgids en op deze website.
 6. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

Wat als u of uw kind zelf schoolfoto’s of eigen foto’s/filmpjes deelt, bijvoorbeeld via social media?

In dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor klasgenootjes. Wees dus bewust wat u deelt en vraag altijd eerst om toestemming. Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan blijft u zelf verantwoordelijk voor alles wat uw kind deelt op social media. Nog een reden dus om extra goed op te letten. 

Meldpunt datalekken

Wij doen er alles aan om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van u en uw kind. Maar wat als persoonlijke informatie toch ‘lekt’ en terechtkomt waar het niet hoort? Dan kan er sprake zijn van een datalek. Mocht u of uw kind een mogelijk lek opmerken, informeer dan altijd direct de Privacy Officer via privacy@sovop.nl. Daarnaast kunt u dit aangeven bij de docent, mentor of afdelings- of teamleider. Met uw hulp kunnen wij namelijk snel in actie komen en indien nodig de Autoriteit Persoonsgegevens informeren.

Functionaris Gegevensbescherming

Naast onze Privacy Officer, die te bereiken is op privacy@sovop.nl, hebben wij ook een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze persoon is verantwoordelijk voor het controleren van de privacyhuishouding van onze organisatie en is de verbinding tussen Progresso en de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Naam: de heer Jeroen Bosman

E-mailadres: FG@sovop.nl

Meer informatie?

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met privacy? Je kan ons privacyreglement vinden op de pagina 'Documenten'.