Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Stichting Progresso. Stichting Progresso is het bevoegd gezag van het Calandlyceum en Lumion. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u bieden.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen toe te voegen of te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Stichting Progresso spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Progresso geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Progresso  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Progresso.